Events

Sheik Abrek Festival

Curated performances, workshops, installations and exhibition presented in a liminal space

The Experiment #2

Liminali Space - A Shared Research Platform for Creators from Various Fields TBA
ברוכות הבאות ללימינלי
המרחב הלימינלי הוא מעבדת מחקר משותפת ליוצרים ויוצרות משלל תחומים

מרחב לִימִינָלִי הוא מרחב הסף, המפתן, מצב של גבוליות בשער שבין העולמות. מרחב מעבר ממצב התודעה היום-יומי שלנו אל העולם טקסי, מרוחק מתפיסת חלל וזמן. מעין מרווח ביניים שהוא לא פה ולא שם, שהוא גם וגם. יצירת מרחב לימינלי מאפשר למהלך היצירתי להיות בו-בזמן התהליך והתוצר.

המושג "לימינליות" (בעברית סִפִּיוּת) מגיע מתחום האנתרופולוגיה של הדת ומתייחס לשלב ביניים בטקסי מעבר. המונח מגיע מהמילה הלטינית "לימן" – "מפתן" ומתאר את השלב בו האדם טרם הגיע למעמד החדש אך כבר עזב את הישן. שלב ביניים זה מאופיין במתיחת גבולות המחשבה וההתנהגות החברתית, תוך בירור הזהות העצמית ומציאת דרכים לביטויה.

אמנים נבחרים

תכלת זוהר

אמנית רב תחומית, משוררת, פרפורמרית, מכשפה ומטפלת במגע. חוקרת רגש, אינטימיות, אהבה וריפוי. אוהבת ליצור תמהילים פנימיים וחיצוניים בין כל התחומים הללו. מתעניינת במיוחד בעבודה טקסית-טיפולית המשלבת אמנות.

שם היוצר

תיאור קצר של היוצר

שם היוצר

תיאור קצר של היוצר

שם היוצר

תיאור קצר של היוצר
יצירות נבחרות

שם היצירה

תיאור קצר של היצירה

שם היצירה

תיאור קצר של היצירה

שם היצירה

תיאור קצר של היצירה

שם היצירה

תיאור קצר של היצירה